ارائه کارنامه و هدایای پایان سال دختران عزیزمان به همراه دیدار با معلمان عزیز و محترم در کلیه پایه ها انجام شد.

 

فهرست