کادر اداری و اجرایی

خانم ماشین چیان

معاون آموزشی

خانم دارویی

مسئول پایه اول دوم

خانم مرادخانی

مهماندار

خانم باقری

معاون انضباطی

خانم منتظری

مسئول پایه سوم چهارم

خانم یوسفی

مهماندار

خانم نوروز پور

معاون پرورشی

خانم اکبرشاهی

مسئول پایه پنجم ششم

خانم کاظمی

مهماندار

خانم خاتونی

معاون اجرایی

خانم غضنفری

روابط عمومی

خانم انصاری

مهماندار

خانم شاه ویسی

مسئول IT

خانم سلطانی

مشاور
فهرست