کادر اداری و اجرایی

معاونت آموزشی

سرکار خانم ماشین چیان

کارشناسی آموزش ابتدایی/38سال سابقه

مسئول پایه

سرکار خانم جمیلی

کارشناسی مشاوره/7سال سابقه

مسئول پایه

سرکار خانم مشهدی

کارشناسی معماری/4سال سابقه

مسئول پایه

سرکار خانم معتمد

کارشناسی ادیان/1سال سابقه

معاونت پرورشی

سرکار خانم لطفی

سطح2حوزه/7سال سابقه

معاونت اجرایی

سرکار خانم دارویی

کارشناسی مدیریت بازرگانی/7سال سابقه

مربی بهداشت

سرکار خانم باقری

کارشناسی ارشد محیط زیست/10سال سابقه

دفتردار

سرکار خانم خاتونی

کارشناسی زمین شناسی/12سال سابقه

کتابدار

سرکار خانم حقیقت خواه

کارشناسی معارف/4سال سابقه

مشاوره

سرکار خانم سلطانی

کارشناسی ارشد روان شناسی /5سال سابقه

مسئول فناوری

سرکار خانم شاه‌ویسی

کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

مهماندار

سرکار خانم کاظمی

27سال سابقه

مهماندار

سرکار خانم یوسفی

8سال سابقه

مربی پرورشی

سرکار خانم ذوالفقاری

کارشناسی فلسفه و حکمت

فهرست