کادر اداری و اجرایی

معاونت آموزشی

سرکار خانم ماشین چیان
کارشناسی آموزش ابتدایی

معاونت پرورشی

سرکار خانم لطفی
سطح2حوزه

معاونت اجرایی

سرکار خانم دارویی

کارشناسی مدیریت بازرگانی/7سال سابقه

مربی بهداشت

سرکار خانم باقری

کارشناسی ارشد محیط زیست/10سال سابقه

دفتردار

سرکار خانم خاتونی

کارشناسی زمین شناسی/12سال سابقه

کتابدار

سرکار خانم حقیقت خواه

کارشناسی معارف/4سال سابقه

مشاوره

سرکار خانم سلطانی کارشناسی ارشد روان شناسی

مسئول فناوری

سرکار خانم شاه‌ویسی

کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

مهماندار

سرکار خانم کاظمی

27سال سابقه

مهماندار

سرکار خانم یوسفی

8سال سابقه

فهرست