کادر آموزشی

مربی پیش دبستان

سرکار خانم حجتی

کارشناسی تربیت مربی/16سال سابقه

پایه اول

سرکار خانم آقاپور

کارشناس آموزش ابتدایی/24سال سابقه

پایه اول

سرکار خانم دانش

کارشناسی روان شناسی عمومی/18سال سابقه

پایه دوم

سرکار خانم قارونی

کارشناس علوم تربیتی/18سال سابقه

پایه دوم

سرکار خانم جعفری

کارشناس دبیری علوم تجربی/12سال سابقه

پایه سوم

سرکار خانم نجفی

سطح2 حوزه/12سال سابقه

پایه سوم

سرکار خانم ابراهیمی

کارشناسی روان شناسی عمومی/10سال سابقه

پایه چهارم

سرکار خانم خورسندی

کارشناسی علوم تربیتی/24سال سابقه

پایه چهارم

سرکار خانم خداداد

کارشناسی مدیریت آموزشی/8سال سابقه

پایه پنجم

سرکار خانم خاتونی

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث/18سال سابقه

پایه پنجم

سرکار خانم رضایی

کارشناسی روان شناسی/14سال سابقه

پایه ششم

سرکار خانم خادمی

کارشناسی دبیری علوم تجربی/7سال سابقه

پایه ششم

سرکار خانم طباطبایی

کارشناسی علوم تربیتی/11سال سابقه

مربی هنر

سرکار خانم دارابی

کارشناسی ارشد ادبیات/20سال سابقه

مربی ورزش

سرکار خانم کشمیری

کارشناسی تربیت بدنی/4سال سابقه

مربی زبان

سرکار خانم اکبرشاهی

کارشناسی ارشد زبان/3سال سابقه

مربی زبان

سرکار خانم غفوری

کارشناسی زبان/1سال سابقه

فهرست