کادر آموزشی

خانم حجتی نیا

مربی پیش دبستان

خانم معماریان

معلم پایه دوم

خانم نجفی

معلم پایه چهارم

خانم دارابی

مربی هنر

خانم محمدی فر

مربی پیش دبستان

خانم امیری

معلم پایه دوم

خانم خداداد

معلم پایه چهارم

خانم زیوری

مربی ورزش

خانم آقاپور

معلم پایه اول

خانم ابراهیمی

معلم پایه سوم

خانم رضایی

معلم پایه پنجم ششم

خانم خشنودی

مربی قرآن

خانم قارونی

معلم پایه اول

خانم جمیلی

معلم پایه سوم

خانم احمدی

معلم پایه پنجم ششم

خانم سیدحاجی

مسئول آزمایشگاه و کتابخانه

خانم جعفری

معلم پایه اول

خانم صبری

معلم پایه سوم

خانم اسماعیل زاده

معلم پایه پنجم ششم
فهرست