اهداف و برنامه ها

چشم انداز اصلي و اساسي مدرسه تربيت انسان تراز انقلاب اسلامي است.

انسان هاي با ايمان ، متقي ، داراي رفتار و اخلاق اسلامي  ، با نشاط و داراي همتي بلند ، آماده پذيرش مسئوليت به دنبال حقيقت، آزاده ، عدالت جو و خيرخواه ، جوياي علم و داراي روحيه جمعي و ايثارگري ، با انضباط و قانون مدار ،خردمند و شجاع و اميدوار به آينده است.

در اداره امور مدرسه مبتني بر استاد بالادستي به خصوص سند تحول بنيادين آموزش و پرورش تعريف شده است.

فهرست